rejse-, betalings- og handelsbetingelser

REJSE-, BETALINGS- OG HANDELSBETINGELSER

Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren. Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at TourCathare er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse. TourCathare har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 2840 Holte. Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302. For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser.

Arrangementet

De generelle bestemmelser gælder for rejse/ophold arrangeret af rejsearrangøren TourCathare (herefter benævnt rejsearrangøren).

Indgåelse

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende.

Den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk. Rejsearrangøren oplyser – inden den rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til den rejsende, efter aftalen er indgået telefonisk. Den rejsende indbetaler depositum eller rejsens fulde pris.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Den person som bestiller rejsen, og derved indgår aftalen med rejsearrangøren, anses for at være hovedbestilleren. Alle ændringer samt evt. afbestilling skal ske af hovedbestilleren. Medrejsende, som ønsker at foretage en ændring i forhold til rejsen, skal derfor gøre dette via hovedbestilleren. Hovedbestilleren har ansvaret for at kunne kontaktes med vigtige informationer (fx. en flytidsændring) via de kontaktoplysninger, som er oplyst til rejsearrangøren ved bestilling af rejsen.

Rejsedokumenter

Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarligt.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden den af rejsearrangøren, oplyste frist, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Herunder hører eventuelle særaftaler, baseret på den rejsendes særlige ønsker, som skal fremgå af rejsedokumenterne for at have gyldighed.

Pris

Prisen dækker

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Prisen er pr. person og baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse, medmindre andet fremgår af faktura. Rejser du alene vil du dele værelse med en anden person af samme køn, der også rejser alene. Hvis den rejsende køber et enkeltværelse, betaler den rejsende for at have eget værelse, altså at man ikke skal dele med en anden person af samme køn, som ellers er standard på rejserne. Man betaler ikke for bedre værelser og bedre udsigt m.m. Tillæg for enkeltværelse vil være oplyst på fakturaen.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Vi forbeholder os derfor ret til inden afrejsedagen at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter), hvis transportomkostningerne bliver væsentlig dyrere grundet coronasituationen eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles os umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

Prisen vil aldrig omfatte:

– Afbestillingsforsikring

– Rejseforsikring

Betaling af rejsen

Ved bestillingen af rejsen indtil 60 dage før afrejse, indbetales, det på fakturaen, angivne depositum. Som udgangspunkt er depositum, forfalder 7 dage efter bestilling, hvis ikke andet er anført. Betaling af restbeløbet for rejsen skal være os i hænde senest 60 dage før ankomsten, eller samtidig med depositum hvis opholdet bestilles mindre end 60 dage før ankomsten.

Hvor rejsedokumenter er krævet, vil rejsedokumenterne normalt blive fremsendt umiddelbart efter, at vi har registreret din slutbetaling og senest 7 dage før afrejsen. Hvis fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.

Det er den rejsendes ansvar at læse de anførte rejsebetingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen samt af hjemmesiden TourCathare.dk / CareInMind.dk / Hotelaxat.dk.

Reservationen er bindende når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræftes samtidig at have accepteret vilkårene i disse bestemmelser, eventuelle tillægsbetingelser som fremgår af ordrebekræftelsen samt vores rejsebetingelser beskrevet på vores hjemmeside.

Det er den rejsendes ansvar at overholde indbetalingsfristen for indbetaling af depositum såvel som indbetaling af restbeløb.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren ret til at annullere reservationen uden varsel.

Betaling af rejsen sker via gebyrfri bankoverførsel til vores bankkonto som er oplyst på fakturaen.

Ved booking af rejse mindre end 60 dage før afrejse kan der forekomme en forhøjet pris på fly. Som udgangspunkt er drikkepenge til lokale guider og chauffører ikke inkluderet i rejsens pris.

Afbestilling

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, se endvidere pkt. d) reglerne er gældende pr. person:

a) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum (kr. 4.000 pr. person)

Det indbetalte depositum refunderes ikke. Dette fordi der er en begrænset afbestillingsret, fx ikke refunderbare flybilletter jf. lovens paragraf 9, stk. 2. Som rejsearrangør af specialrejser, er rejser unikke og specialdesignet.

b) Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, beregnes 60% af rejsens pris.

c) Ved afbestilling senere end 21 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling (dette gælder også hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas eller andre nødvendige rejsedokumenter), har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.

d) gælder kun, hvis det er Rejsearrangøren der står for flytransporten. Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og vi ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har vi ret til at beregne os, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (kr. 4.000 pr. person). Rejsearrangøren skal over for kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

Rejsearrangørens opsigelse

Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Deltagerantal er minimum 15 personer og max. 20 personer (hvis ikke andet er aftalt). Rejsen gennemføres ved minimum 15 deltagere, der alle skal være tilmeldt senest 30 dage før afrejse (Hvis ikke andet er aftalt eller oplyst). Hvis minimumsantallet ikke opnås inden fristen, forbeholder vi os retten til at aflyse rejsen – vi refererer her til opsigelsesreglerne i vores gældende regler

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen senest 30 dage før afrejse. Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder (fx Force Majeure usædvanlige vejrforhold, brand, indførselsforbud, krig samt sundhedskriser, epidemier, pandemier eller lignende) og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Afbestillings-, rejseforsikring

Afbestillingsforsikring og rejseforsikring er ikke med i rejsens pris. Alle deltagere er forpligtet til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring).

Den rejsende er selv ansvarlige for at tegne en afbestillings- samt rejseforsikring hos eget forsikringsselskab.

En afbestillingsforsikring gælder, hvis deltageren bliver syg eller ramt af dødsfald i familien, og deltageren således ikke har mulighed for at deltage i rejsen.

Undersøg om en sådan forsikring allerede er inkluderet i din indboforsikring eller gennem dit kreditkort.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, som opstår på grund af deltagers manglende forsikring.

EU

1. august 2014 trådet nye regler for det gule sygesikringskort i kraft. Det betyder, at den rejsende ikke længere er dækket af det gule kort. I stedet skal den rejsende benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring, når vedkommende rejser til udlandet

Det blå EU-sygesikringskort gælder kun de behandlinger, som EU-borgerne i det pågældende land, man rejser i, tilbydes. Det betyder, at hvis der er brugerbetaling, skal den rejsende selv betale.

Som supplement kan den rejsende købe en privat sundhedsforsikring, hvis han eller hun ønsker at være yderligere dækket. Det er op til den rejsende at sikre, at han eller hun er ordentligt forsikret på rejsen.

Specielt for vores vandreture

Vi tager os ikke af standard ulykkesforsikringer. Kunden er forpligtet til at have en gyldig rejseforsikring til at deltage i vores rejser. Rejseforsikring skal som minimum dække redning i bjerge, evt. hospitalsophold, lægebehandling og speciel hjemtransport til hjemlandet.

Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til at have sørget for alle nødvendige dokumenter herunder pas til rejsens gennemførsel. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit navn(e) på billetten stemmer overens med navnet i dit pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem pas og billet, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør, og afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side.

Det er den rejsendes ansvar at kontrollere ordrebekræftelsen med korrekt navn ifølge pas. Stemmer oplysningerne på ordrebekræftelsen ikke overens med faktiske data, er det den rejsendes ansvar at sikre at vi har de korrekte kontaktdata med samtlige fornavne/mellemnavne + samtlige efternavne, adresse, mail, samt mobiltelefonnummer.

Der skal være overensstemmelse med navnet i passet og det navn, der oplyses til os og som efterfølgende fremgår af ordrebekræftelsen.

Eventuelle udgifter ved udstedelse af ny flybillet, grundet fejloplysninger af navn, afholdes af den rejsende.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele os, hvis du får nye kontaktoplysninger, fx ny e-mailadresse. Vi kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller mailadresser, som ikke virker. Som kunde er du ansvarlig for at sikre, at du modtager mails fra os. Hvis du ønsker at ændre din mailadresse, kan det gøres ved at skrive til: info@tourcathare.dk

Ændring af rejseplan

Det kan forekomme at afrejse- og hjemrejsedato eller tid må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlig for og vi kan bede kunden betale en del af de ekstra udgifter, dette måtte medføre. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan vi ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

Hvis nogle af ydelserne ikke kan leveres prøver vi at foreslå nogle svarende. Under særlige omstændigheder kan vi være nødt til at ændre ruten, aflyse nogle ydelser eller ændre transportmiddel. Kunden kan ikke kræve erstatning for de usædvanlige ændringer. Kunden kan ikke afslå disse ændringer uden tungtvejende årsag.

Dagsprogrammerne er blevet udarbejdet i overensstemmelse med de nyeste oplysninger. Vejrlig og andre uforudsete hændelser kan medføre nødvendige ændringer. Det kan desuden forekomme at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet af den danske rejseleder i samråd med vores samarbejdspartner. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan bureauet ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

Fysisk form og kundens deltagelse i ture

Som udgangspunkt målretter vi vores rejser ud fra den enkelt gruppes behov. Ud fra denne målretning forventes det at man er i almindelig god form. Du skal som udgangspunkt selv bære din kuffert og kunne gå på både vej, fortov og til tider let ujævnt terræn.

Da mange af vores rejser inkluderer byvandringer og besøg i gamle byer og på seværdigheder med høje kantstene, stigninger samt brug af brosten og anden ujævn belægning kan brugere af rollator og kørestol ikke anbefales at deltage. Er du i tvivl om, hvor anstrengende en specifik rejse er, anbefaler vi at du søger råd hos os.

Hvis du har behov for hjælp i lufthavnen, bedes du kontakte os telefonisk for at gøre opmærksom på dette.

Kundens deltagelse i arrangementer sker på kundens eget ansvar. Dette gælder også aktiviteter, som er fysisk krævende og underlagt omskiftelige vejrforhold. Det er kundens ansvar at have forsvarligt og tilstrækkeligt udstyr med, herunder sko, tøj mv.

Specielt for vores vandreture

Der er en udførlig beskrivelse af programmet og aktiviteterne på de enkelte dage, herunder vandreturens længde pr. dag, højdeforskel opstigning / nedstigning og andre relevante faktorer. Du bør læse denne information grundigt.

Husk at vandring i bjergegne er mere krævende end vandreture i Danmark. Har du ikke før været på vandreferie, og er du i tvivl om dit niveau, er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde ud af dit niveau.

Vandring kan være udfordrende både mentalt og fysisk. Derfor er det nødvendigt med normal og god fysisk form. På turene lægges der stor vægt på sikkerheden. Vi har altid dansk erfaren turleder med på vandringerne.

Eventuelle ændringer i programmet (rute, timeplan mv) som er nødvendige for deltagernes sikkerhed på grund af vejrligs- og andre uforudset hændelser kan ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Kunden er forpligtet til at følge guideteamets råd og instruks. Vi er ikke ansvarlige for uheld eller skader, der kunne opstå på grund af kundens egne uforsigtige initiativer. Guideteamet kan beslutte at ændre turen på grund af vejrbetingelser og bjergene, deltagernes kondi og tekniske niveau.

Hotel Axat

Du skal være opmærksom på, at Hotel Axat er et mindre, familieejet/drevet hotel. Hotellet er et charmerende gammeldags fransk hotel med en 200 år lang historie, som opfylder ønsker om beliggenhed i forhold til aktiviteter, stemning og atmosfære. Værelserne er små men gode. De er hyggelige og rene, alle er indrettet individuelt og bevaret i den franske stil – enkelt og uden overflødighed men med kærlig sans for stemning og komfort. Alle værelser har eget bad og toilet.

Det vil ofte være muligt at bestille et enkeltværelse – mod et mertillæg. Når den rejsende køber et enkeltværelse, betaler den rejsende for at have eget værelse, altså at man ikke skal dele med en anden person af samme køn, som ellers er standard på rejserne. Man betaler ikke for bedre værelser og bedre udsigt m.m.

Reklamation

Der tages almindelige forbehold for fejl og udeladelser på hjemmesiden, samt for ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold eller valutakurser. Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til selskabet så snart manglen konstateres, så selskabet kan forsøge hurtigst muligt at afhjælpe forholdet.

Oplever du mangler på rejsen skal du reklamere direkte til os – på stedet. Kontakt os på telefon +45 5124 4124. Reklamerer du ikke straks, som beskrevet ovenfor, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til rejselovens § 26.

Hvis der sker ændringer i såvel rute som flyselskab vil dette blive meddelt særskilt til den rejsende. Der tages forbehold for tidsændringer foretaget af flyselskabet.

Rejsegarantifonden

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden – medlemsnr. 3176

Gebyrer og Servicetillæg

Bookningsgebyr kr. 145,- DKK pr. booking (hvis ikke andet er angivet). Det er muligt for 2 personer at booke sammen.

Ved betaling på andre måder end den anførte betalingsmetode, pålægges et servicetillæg på kr. 250,- pr. transaktion.

Rejsedokumenter og information fremsendes elektronisk. Ønskes rejsedokumenter og information fremsendt pr. post opkræves et gebyr på kr. 75,- DKK pr. forsendelse.

Eftersøgning af bortkommen bagage sker mod et gebyr på DKK 100.

Til forsendelse af glemte sager opkræves et gebyr til dækning af disse udgifter på DKK 100 + porto.

Flyrejser med rutefly er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. Kan der foretages ændring af rutefly opkræves ændringstillæg efter flyselskabets gældende regler samt ændringsgebyr på min. 500 kr. pr. person + flyselskabets omkostninger.

Alternativ Ud- eller hjemrejsedatoer / sted pålægges gebyr fra kr. 950,- DKK *

Rettelse af navn i flybillet, efter at billetten er udstedt 950,- DKK pr. billet *

Administrationsomkostninger i forbindelse med annullering af flybillet, efter at billetten er udstedt 550,- DKK pr. billet *

Tilføje bagage – 300,- kr. /person *

Tilføje specialbagage – 300,- kr. /person *

Medicinsk udstyr og spørgsmål relaterede til handicap – Gratis

Sædebestilling ombord – 300 kr. /person *

*Foruden rejsearrangørens administrationsgebyr, tilkommer flyselskabets ændringsgebyr. Totalomkostningen varierer afhængig af flyselskabet og rejsen.

*Tilbagebetales ikke ved afbestilling af rejsen.

Obs! I de fleste tilfælde kan du kontakte flyselskabet direkte for at gennemføre de ønskede ændringer og tillæg. I så fald betales ikke administrationsgebyr til rejsearrangøren.

Specialkost

Vi serverer en varieret, sund og afbalanceret kost. For specialkost fx vegetar herunder ’semi-vegetar (flexitar)’, veganer, pescetar, ovo-vegetar mv. er der et tillægsgebyr på 5€ pr. person pr. måltid uanset, hvad der serveres til de øvrige deltagere. Dette fordi der er en reel ekstraudgift ved at skulle købe særskilt ind, ligesom det er forbundet med ekstra arbejde at skulle tilberede sideløbende måltider. Hvis der ønskes specialkost, skal dette meddeles inden ankomsten. Tillægsgebyret opkræves på slutfakturaen. Tillægsgebyret omfatter ikke specielkost som er sygdoms relateret fx diabetes og allergi.

Brug af billeder

Derfor er dit billede så vigtigt for os!

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig en af vores rejser, bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev, så du kan være blandt de første til at modtage information om det som inspirerer os, vores nyeste rejser, seneste gode tilbud, spændende oplevelser og meget mere. Nyhedsbrevet lander i din indbakke fra tid til anden, når vi har noget på hjertet eller lidt godt til hjernen.

Læs mere om vores fortrolighedspolitik 

Siden er opdatere og gældende fra 18.10.2022

Comments are closed.